Dodaj do schowka Usuń z schowka

Gdzie mam szukać informacji o tym, jakie zajęcia rewalidacyjne prowadzić z uczniem?

Jakiego rodzaju zajęcia rewalidacyjne powinny być prowadzone w szkole dla uczniów, którzy z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymali orzeczenie wskazujące na uczestnictwo w nich? W orzeczeniu nie wskazano jakiego typu powinny to być zajęcia.

Małgorzata Łoskot
Małgorzata Łoskot
Ekspert w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 12 sierpnia 2014 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych musi wynikać z rodzaju i stopnia niepełnosprawności ucznia oraz ze zdiagnozowanych jego indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także ze wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W  szkole mogą to być zajęcia rewalidacyjne w formie:

  • korekcji wad postawy;
  • korygowania wad wymowy;
  • nauki orientacji przestrzennej i poruszania;
  • nauki alternatywnych metod komunikacji, w tym języka migowego;
  • innych form rewalidacji, takich jak, np.: muzykoterapia, dogoterapia, terapia zajęciowa, kinezyterapia, hipoterapia, zajęcia antystresowe, terapia integracji sensorycznej, terapia metodą Tomatisa, Biofeedback, itp.

Skoro poradnia nie wskazała konkretnego typu zajęć rewalidacyjnych, to należy zwrócić uwagę na wskazany w orzeczeniu rodzaj niepełnosprawności ucznia oraz diagnozę jego mocnych i słabych stron. Powinien to zrobić Zespół, składający się z nauczycieli i szkolnych specjalistów pracujących z tym uczniem, wtedy gdy opracowuje dla niego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Przykładowo, jeśli uczeń:

  • ma niepełnosprawność słuchową, a do tego także  problemy z prawidłową wymową - mogą to być zajęcia rewalidacyjne logopedyczne,
  • jest upośledzony umysłowo w stopniu lekkim lub umiarkowanym - można z nim prowadzić zajęcia rewalidacji ukierunkowane na korekcję zaburzonych funkcji, albo - gdy ma np. skłonności depresyjne zajęcia antystresowe.

UWAGA

      Celem zajęć rewalidacyjnych jest wsparcie ucznia niepełnosprawnego w osiągnięciu najwyższego z możliwych dla niego poziomu funkcjonowania psychicznego i fizycznego. W czasie pracy z uczniem niepełnosprawnym wszystkie podjęte działania mają na celu doskonalenie funkcji niezaburzonych oraz optymalne usprawnianie tych, w których wystąpiły dysfunkcje (usprawnianie, wzmacnianie i kompensacja). Zajęcia rewalidacyjne nie mogą służyć uzupełnianiu braków w wiadomościach. Taką rolę pełnią w szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane w ramach udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

z poważaniem
Małgorzata Łoskot
Małgorzata Łoskot
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCENA PORADY

OCENA
PORADY
5
.00

Wyszukaj