Dodaj do schowka Usuń z schowka

Prowdzenie zajęć rewalidacyjnych

Czy pedagog może prowadzić zajęcia rewalidacyjne gdy dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową. Jest to porażenie mózgowe dziecięce. Ateoza. W zaleceniach wskazanych przez poradnię jest zapis o objęciu dziecka zajęciami rewalidacji indywidualnej celem usprawnienia zaburzonych funkcji.

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 14 września 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zajęcia rewalidacyjne są zajęciami specjalistycznymi i prowadzone są przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne. Mogą być również prowadzone przez szkolnych specjalistów – pedagoga w ramach powierzonych mu zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532) § 23 do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Reasumując:

Pedagog może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z konkretnym uczniem.

z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj