Dodaj do schowka Usuń z schowka

Opracowanie narzędzi do diagnozy

Proszę o opracowanie narzędzi do diagnozy, której wymóg przeprowadzenia jest zawarty w rozporządzeniu z 18.08.2015 roku § 6. 1. Szkoła i placówka, przy prowadzeniu działalności, o której mowa odpowiednio w § 2–5, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Policją, pracodawcami, a także podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, oraz podmiotami,o których mowa w art. 2a ustawy o systemie oświaty, w szczególności przy opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4, dotyczącej uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki. 2. Podstawę do podejmowania działalności, o której mowa odpowiednio w § 2–5, stanowi opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza, o której mowa w ust. 1.

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 23 października 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W pytaniu przytoczono rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249).

            W tym przypadku diagnoza rozumiana jest jako szerokie rozpoznanie występujących zagrożeń i istniejących zasobów w środowisku szkolnym i lokalnym. Przeprowadzenie diagnozy jest punktem wyjścia do zaplanowania działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej. Diagnoza bazując na zidentyfikowanych czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka, określonych w § 6 ust. 3 i 4, stanowi podstawę do podejmowania celowej działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej. Adresatami badania diagnostycznego w zakresie czynników chroniących i czynników ryzyka występowania narkomanii są uczniowie lub wychowankowie, ich rodzice lub opiekunowie, nauczyciele lub wychowawcy i inni pracownicy szkoły lub placówki. Badanie diagnostyczne powinno objąć także właściwości środowiska społecznego szkoły lub placówki i środowiska lokalnego, np.: klimat szkoły lub placówki, otwartość na współpracę z podmiotami zewnętrznymi, cechy środowiska lokalnego.

 

            Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2205 nr 179 poz.1485)  przeciwdziałanie narkomanii (art.10) należy do zadań własnych gminy i obejmuje m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Gmina ma obowiązek udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. Zadania te powinny znaleźć się w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Spójność działań szkół i placówek z działaniami prowadzonymi przez gminę może przyczynić się do zwiększenia skuteczności działalności prowadzonej w środowisku lokalnym.

 

            Reasumując:

 

            Aby opracować narzędzia do diagnozy zagrożeń i uzależnień dot. narkomanii, należy zapoznać się z Gminnym Programem Przeciwdziałaniu Narkomanii, zagrożeń występujących w środowisku szkolnym. Nie można opracować ankiet (diagnozy), jeżeli nie zna się Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii. Nie można opracować ankiet, jeżeli nie zna się  otoczenia szkoły, nie zna się domu rodzinnego ucznia, środowiska, w którym przebywa poza szkołą. Żadne opracowane ankiety (testy) nie wskażą problemów, które występują w danej szkole. Ankieta (diagnoza) winna wypływać z codziennej  pracy szkoły. 

z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

Wyszukaj