Dodaj do schowka Usuń z schowka

Pedagog wspomagający dla ucznia z zespołem aspergera

Witam, Jesteśmy rodzicami dziesięcioletniej dziewczynki, córka chodzi do 4 klasy ogólnodostępnej szkoły podstawowej . U dziecka zdiagnozowano zespół Aspergera, jest też w grupie ryzyka - głebokiej dysleksji (opinia). Klasa liczy 24 dzieci, w tym 1 dziecko również z orzeczeniem zespółu Aspergera oraz kilkoro innych dzieci z opiniami (klasa trudna). Szkoła zatrudniła pedagoga wspomagającego, ale na niepełny etat . W przypadku naszego dziecka istnieje duże zagrożeniem niepowodzeniami szkolnymi - ma duży problem z koncentracją uwagi (potwier. badania QEEG), nadpobudliwość – zdiagnozowana, odmawia pracy z nauczycielem, akceptuje tylko niektóre osoby, wymaga indywidualnie wdawanych poleceń, pracy jeden na jeden etc. Naszym zdaniem pomoc zapewniona przez szkołę na tym etapie jest nieadekwatna do potrzeb. Pytania dotyczą kwestii: Czy szkoła powinna zatrudnić nauczyciela wspomagającego oddzielnie dla każdego dziecka z orzeczeniem Aspergera? (Każde w orzeczeniu ma wpisany punkt – pedagog wspomagający.) Czy szkoła może poprzestać na zatrudnieniu jednego nauczyciela dla dwójki dzieci z orzeczeniem , ale na niepełny etat - tak jak w naszym przypadku ? (co jest z ewidentną szkodą przynajmniej dla naszego dziecka, bo córka najlepiej pracuje jeden na jeden, wymagając nieustannego upominania). Co jeśli dojdzie kolejne orzeczenie i nauczyciel będzie musiał pracować „na trzy pary rąk“, albo i więcej? ( nie będzie utworzonej klasy integracyjnej – bo jest zbyt liczna).

Krystyna Madej
Krystyna Madej
Ekspert z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poznań, 23 listopada 2015 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Tę kwestię reguluje rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 7 sierpnia 2015 r., poz. 1113), gdzie jest mowa min. o tym, że:

"§ 7. 2     W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1)       nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów,

lub

2)       w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy,

lub

       3)   pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego".

W opisanym przypadku zalecenie zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczy wyłącznie pkt 1.  Taki nauczyciel lub specjalista nie jest osobistym nauczycielem danego ucznia wyznaczonym do jego wspomagania, ale osobą, która – zgodnie z  § 7. 4 ww. rozporządzenia: 

  • prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie
  • prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi
  • uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów
  • udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi

Zatem szkoła nie jest zobligowana do zatrudniania nauczyciela wspomagającego oddzielnie dla każdego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na Zespół Aspergera.

Państwa dziecko ma dodatkowo prawo uczestniczenia w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych w wymiarze 2 godz. tygodniowo oraz do dodatkowych zajęć.

z poważaniem
Krystyna Madej
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj