Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zmiana stosunku pracy

Proszę o wzór pisma dotyczącego zmiany stosunku pracy nauczycieli mianowanych. 1. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w roku szkolnym 2015/2016 uczący w klasie III szkoły podstawowej (pensum 19/18) - miałby otrzymać od 1.09.2016 r. etat 22 godz. w oddziale przedszkolnym (na okres 1 roku szkolnego).

2. Nauczyciel informatyki i oligofrenopedagogiki w roku szkolnym 2015/2016 uczący w klasach IV-VI szkoły podstawowej zajęć komputerowych i zajęć technicznych (pensum 20/18) - miałby otrzymać od 1.09.2016 r. etat nauczyciela wspomagającego - 22 godz. (na okres 3 lat). Czy trzeba powiadamiać związki zawodowe? Obaj nauczyciele nie należą do ZNP.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 4 maja 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Określenie „stanowisko” należy interpretować zgodnie z treścią art. 42 ustawy Karta Nauczyciela (wyrok SN z dnia 5 lutego 2002 r. I PKN 849/00, LEX nr 54887). Zatem należy przyjąć,  że zmiana stanowiska następuje w przypadku zmiany tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczyciela (tzw. zmiany pensum).  W omawianej sprawie nauczyciel powinien:

  • zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły o przeniesienie na nowe stanowisko
  • lub wyrazić zgodę na takie przeniesienie proponowane przez dyrektora.

Pismo dyrektora szkoły do nauczyciela powinno powoływać się na treść art. 18 ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela, wskazywać nowe stanowisko pracy, wymiar obowiązkowego pensum oraz  termin do wyrażenia zgody. Poniżej przykład takiego pisma. W przypadku przeniesienia nauczyciela na podstawie art. 18 nie ma obowiązku konsultacji ze związkami zawodowymi.

Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na podjęcie pracy na nowym stanowisku, dyrektor będzie mógł wypowiedzieć stosunek pracy na podstawie art. 20  ustawy Karta Nauczyciela – jeżeli zachodzą przesłanki do rozwiązania stosunku pracy z powodu zmian organizacyjnych. W przypadku wypowiedzenia stosunku pracy wymagane są konsultacje ze związkami zawodowymi.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj