Dodaj do schowka Usuń z schowka

Opinia rady pedagogicznej do projektów i aneksów

Witam. Czy obecny stan prawny nie wymaga zasięgania opinii rady pedagogicznej do projektów organizacyjnych szkół i ich aneksów?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 28 sierpnia 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Sprawy poruszone w pytaniu reguluje art. 110 ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz §17 rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Wynika z nich, że:

  • arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych,
  • arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wprowadzenia, do dnia 30 września, zmian (aneksy) do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola. Z ww. zapisów nie wynika konieczność opiniowania projektu arkusza organizacyjnego oraz aneksów przez rady pedagogiczne.

Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji wynikających z art. 70 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe opiniuje w szczególności organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a także propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zdarza się, że kuratoria oświaty lub organy prowadzące powołując się na powyższy przepis życzą sobie przedstawienia opinii rady pedagogicznej dotyczącej arkusza organizacji (aneksu). W moje ocenie jest to mylna interpretacja. Brak jest podstawy prawnej do opiniowania przez rady pedagogiczne arkusza organizacji.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj