Dodaj do schowka Usuń z schowka

Innowcje pedagogiczne wobec nowych przepisów.

Dzień dobry. 1.Proszę o określenie ścieżki działań dyrektora dotyczącą innowacji pedagogicznych w szkole w świetle nowych przepisów, oraz podanie wykładni prawnej. 2. W jaki sposób powinno się zatwierdzać się następujące dokumenty szkoły Koncepcja pracy szkoły. Regulamin szkoły. Regulamin samorządu uczniowskiego. Dziękuję za pomoc.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 6 października 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Innowacje pedagogiczne

W ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe nie określono wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole. Zmiany do poprzednio obowiązujących przepisów polegają na:

  • zniesieniu konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu,
  • zniesieniu wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej.

Przepisy nie określają jakie zasady powinna przyjąć szkoła w sprawie wprowadzania innowacji od 1 września 2017 r.  W mojej ocenie konieczne jest opracowanie szkolnej procedury. Warto w niej uwzględnić:

  • opiniowanie innowacji przez radę pedagogiczną,
  • konieczności wyrażenia zgody przez nauczycieli na realizację innowacji,
  • uzyskanie zgody autorów innowacji,
  • konieczność uzgodnienia z organem prowadzącym działań innowacyjnych wykraczających poza plan finansowy szkoły.

 

Regulamin szkoły

Prawo nie nakazuje opracowania regulaminu (organizacyjnego) szkoły. Kwestie organizacji szkoły określane są (zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe) w statucie szkoły. Nie ma konieczności tworzenia kolejnego dokumentu (regulamin organizacyjny) regulującego organizację pracy szkoły. Nie jest podstawą prawną tworzenia w placówkach oświatowych regulaminu organizacyjnego art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zapis tego przepisu dotyczy wyłącznie funkcjonowania urzędu gminy, a nie placówki oświatowej.

Czym innym jest natomiast regulamin pracy, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.  W tym zakresie stosujemy zapisy rozdziału IV „Regulamin pracy” ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Regulamin pracy ustala (zatwierdza) pracodawca (dyrektor) po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Wchodzi on w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole (np. poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej).

 

Koncepcja pracy szkoły

W nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek nie ma już wymagania dotyczącego koncepcji pracy szkoły. Występuje natomiast planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służące rozwojowi uczniów. Obecnie nie ma wymogu posiadania dokumentu „Koncepcja pracy szkoły”. Koniecznym jest natomiast posiadanie planu pracy szkoły zatwierdzonego w formie uchwały przez radę pedagogiczną. Oczywiście można posiadać dodatkowo dokument „Koncepcja pracy szkoły”. Jeżeli się na to zdecydujemy, to powinien on być opracowany i przedyskutowany przez radę pedagogiczną oraz zatwierdzony w formie uchwały. Należy pamiętać, iż koncepcja pracy szkoły powinna wynikać z potrzeb i możliwości placówki, dla której jest opracowywana.

 

Regulamin samorządu uczniowskiego

Zgodnie z zapisami art. 85. ust. 3 regulamin samorządu uczniowskiego uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Zatem jego zatwierdzenie następuje w formie uchwały ogółu uczniów.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj