Poznań, 8 stycznia 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Z treści art. 69 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe wynika, że w skład rady pedagogicznej wchodzą między innymi wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Udział nauczyciela dopełniającego etat w spotkaniach rady pedagogicznej szkoły,w której uzupełniania etat, nie wynika w sposób jasny z wyżej wymienionego zapisu. Nauczyciel uzupełniający etat pozostaje dalej zatrudniony w szkole macierzystej w pełnym wymiarze zajęć, ale część swojego wymiaru dopełnia w innej szkole (innych szkołach). Uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nie oznacza nawiązania nowego, odrębnego stosunku pracy, zmienia się jedynie miejsce świadczenia pracy. Pracodawcą nauczyciela dalej jest szkoła macierzysta. Między nauczycielem a szkołą, w której uzupełnia on wymiar zajęć, nie powstaje stosunek pracy. Nie jest on w niej formalnie zatrudniony, ale zajmuje część istniejącego i ujętego w arkuszu organizacyjnym etatu nauczycielskiego w szkole uzupełniania etatu. Zatem w tym sensie jest zatrudniony w tej szkole i powinien uczestniczyć w spotkaniach rady pedagogicznej.

W mojej opinii intencją ustawodawcy było to, że wszyscy uczestniczący bezpośrednio w procesie dydaktyczno-wychowawczym są członkami rady pedagogicznej.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski