Dodaj do schowka Usuń z schowka

Ocena z przedmiotu nauczania

Czy zachowanie ucznia na lekcji j. polskiego i matematyki, nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej może mieć wpływ na ocenę semestralną (roczną) z tego przedmiotu?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 8 stycznia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty zachowanie ucznia nie może mieć bezpośredniego wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.

art. 44b ust. 1

Ocenianiu podlegają:

  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucznia.

art. 44b ust. 3

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

art. 44b ust. 4

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

art. 44f ust. 8

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

art. 44f ust. 9

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

  • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj