Dodaj do schowka Usuń z schowka

Proszę o dokładne informacje, jakie działania należy realizować, aby uzyskać wyróżniającą ocenę pracy

W związku z tym, że będę się starać o ocenę pracy, proszę o dokładne informacje, jakie działania należy realizować, aby uzyskać wyróżniającą ocenę pracy.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 26 stycznia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zasady dokonywania oceny nauczyciela określone są w art. 6a ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji:

  • zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 5 ustawy Prawo oświatowe,
  • zadań statutowych szkoły,
  • obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela

ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor szkoły dokonując oceny pracy nauczyciela uwzględnia w szczególności:

  • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach;
  • zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami);
  • aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym;
  • działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb;
  • przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

Od 1 września 2018 r. wchodzi zmiana przepisów Karty Nauczyciela i rozporządzenie regulujące szczegółowe zasady ustalania oceny pracy. Dyrektor będzie miał obowiązek ustalenia wewnątrzszkolnego regulaminu dokonywania oceny pracy nauczyciela.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj