Dodaj do schowka Usuń z schowka

Regulamin nagród

Witam, czy konieczne jest posiadanie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 16 października 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Regulamin nagród dla nauczycieli

Art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) brzmi:

"Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, że środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku."

Zatem to do kompetencji organu prowadzącego należy opracowanie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli. Brak jest podstawy prawnej do jego opracowania przez dyrektora szkoły.

 

Regulamin nagród dla pracowników niepedagogicznych

Status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych (art. 7 ustawy Prawo oświatowe). Z art. 36 ust 6 ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że pracownikowi samorządowemu (pracownikowi niepedagogicznemu szkoły) można przyznać nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Natomiast art. 39 ust.2 pkt 1 ww. ustawy mówi, że pracodawca (szkoła) może określić w regulaminie wynagradzania warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa. Zatem sprawa nagród dla pracowników niepedagogicznych powinna być określona w ich regulaminie wynagradzania.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj