Poznań, 30 listopada 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Organ prowadzący nie nadaje sztandaru szkole, ale może go ufundować. Ufundować sztandar mogą także inne instytucje lub organizacje działające na rzecz szkoły (np. stowarzyszenie przyjaciół szkoły …, fundacja …, rada rodziców itp.). Brak jest także uregulowań dotyczących wyglądu sztandaru szkoły. Art. 98 ust.1 pkt 26 ustawy Prawo oświatowe określa wyłącznie, że statut szkoły zawiera warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione.

Natomiast tryb nadania imienia szkole określony jest w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli:

Zatem do organu prowadzącego składamy wyłącznie wniosek o nadanie imienia szkole.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski