Dodaj do schowka Usuń z schowka

Ocenianie uczniów

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego za 100% uzyskanych punktów na sprawdzianie lub kartkówce (lub za pełną odpowiedź ustną z bieżących lekcji) nauczyciel ma obowiązek stawiać oceny celujące w ocenianiu bieżącym? Czy zapisy w WSO lub PSO mówiące o wymaganiach wykraczających poza program nauczania lub poza podstawę programową na ocenę celującą są niezgodne z prawem? Czy zapis, że ocenę celującą może dostać tylko uczeń biorący udział w konkursach przedmiotowych, jest także niezgodny z prawem? Czy też ustalenie wymagań na ocenę celującą należy do nauczyciela i może on oczekiwać od ucznia spełnienia wymagań wynikających z realizowanego przez niego programu, ale także wiedzy wykraczającej poza ten program?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 30 listopada 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zasady oceniania uregulowano w rozdziale 3a „Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych” nadal obowiązującej w tym zakresie ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tymi zapisami ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Obejmuje ono między innymi formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych oraz ustalanie ocen bieżących. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa wyłącznie statut szkoły (art. 98 ust.1 pkt 8 ustawy Prawo oświatowe). Żaden przepis prawa szkolnego nie zawiera pojęcia wewnątrzszkolny lub przedmiotowy system oceniania (WSO, PSO). Nie ma podstaw prawnych do tworzenia takich dokumentów funkcjonujących obok (lub zamiast) zapisów statutu szkoły. Zatem to od Państwa zależy, jak uregulujecie tę sprawę w swoim statucie. Należy jednak pamiętać, że skala ocen jest sześciostopniowa i odnosi się do całości treści podstawy programowej. Zatem i ocenianie ucznia odbywa się w zakresie tej skali. W mojej ocenie nie jest prawidłowe formułowanie wymagań na ocenę celującą wykraczających poza przyjęte w szkole programy nauczania.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj