Dodaj do schowka Usuń z schowka

Skreślenie ucznia szkoły niepublicznej

Czy wydając decyzję o skreśleniu ucznia szkoły niepublicznej, który po konsultacji z poradnią publiczną ze względu na trudne zachowania, powinien przejść do innej szkoły w szczególności specjalnej, będzie zgodne z prawem oświatowym - jaka podstawa? Rodzic nie chce, aby jego dziecko zostało usunięte ze szkoły - twierdzi, że jeżeli dziecko zostanie, to szkoła mu się podoba, jeżeli nie to pójdzie do prokuratury itp, bo ma dowody na szkołę itp. Zatem będzie się odwoływał do wszelkich instytucji. Czy jako dyrektor niepublicznej placówki o uprawnieniach szkoły publicznej na podstawie statutu mogę decyzją administracyjną skreślić takiego ucznia czy nie? Proszę o podstawę prawną aktualną.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 6 grudnia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Dyrektor szkoły:

 • może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki.  Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego (art. 68 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);
 • skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia (art. 68 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe);
 • skreśla słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy (art. 44z ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Elementy składowe decyzji administracyjnej, którą wydaje dyrektor szkoły, są określone w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Decyzja powinna zawierać:

 • oznaczenie organu administracji publicznej - dyrektor szkoły,
 • datę wydania,
 • oznaczenie strony - dane osobowe i adres zamieszkania ucznia/słuchacza,
 • powołanie podstawy prawnej - np.  art. 44z ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).
 • rozstrzygnięcie,
 • uzasadnienie faktyczne - powinno zawierać w szczególności wskazanie faktów, które dyrektor szkoły jako organ wydający decyzję uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiary i mocy dowodowej,
 • uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa,
 • pouczenie o środku odwoławczym - prawie słuchacza do odwołania się od decyzji do kuratora oświaty właściwego miejscowo z uwagi na siedzibę szkoły, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj