Dodaj do schowka Usuń z schowka

Poprawianie ocen w ocenianiu bieżącym

W statucie szkoły jest zapis: Uczeń może poprawić każdą ocenę w takiej formie, za jaką ją otrzymał w terminie 7 dni, a uzyskana wówczas przez niego ocena jest ostateczna. 1. Czy ten zapis jest zgodny z przepisami prawa oświatowego? 2. Czy istnieje gdzieś przepis, który mówi, że uczeń może poprawić ocenę wyłącznie negatywną, a nie może poprawić takich ocen jak 2, 3, 4 czy 5? 3. Czy uczeń może poprawiać ocenę np. ze sprawdzianu, pracy domowej, kartkówki, wykonanego zadania, czy istnieje gdzieś określony zakres z czego uczeń może poprawić ocenę? Ponadto: 4. Czy możliwe jest ustalenie w statucie szkoły, że uczeń, który poprawi ocenę na wyższą, w dzienniku elektronicznym ocena poprawiana (pierwotna) jest zmieniona na ocenę poprawioną z komentarzem, iż jest to ocena poprawiona np. z oceny niedostatecznej. Czy jednak obydwie oceny tj. poprawiana i poprawiona powinny znaleźć się w dzienniku i wówczas obydwie wliczałyby się do średniej ocen ucznia? Proszę o podanie podstaw prawnych. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 5 lutego 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Przepisy prawa zobowiązują tylko do ustalania w statucie szkoły warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W tym zakresie nie dotyczą ocen bieżących i śródrocznych. Nie wskazują, że uczeń może poprawić każdą (lub tylko niedostateczną) ocenę bieżącą lub nie może jej poprawić. Według mnie nie należy wprowadzać takich zapisów do statutu (rozdział - szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego). Należy pozostawić w tym zakresie swobodę nauczycielowi. W przeciwnym razie szkoła może znaleźć się w "zaklętym kręgu" wiecznego poprawiania ocen bieżących. Bardzo łatwo może dojść do dezorganizacji zajęć edukacyjnych – konieczny będzie bowiem czas na poprawianie każdej oceny bieżącej.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj