Poznań, 5 lutego 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Przepisy prawa zobowiązują tylko do ustalania w statucie szkoły warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W tym zakresie nie dotyczą ocen bieżących i śródrocznych. Nie wskazują, że uczeń może poprawić każdą (lub tylko niedostateczną) ocenę bieżącą lub nie może jej poprawić. Według mnie nie należy wprowadzać takich zapisów do statutu (rozdział - szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego). Należy pozostawić w tym zakresie swobodę nauczycielowi. W przeciwnym razie szkoła może znaleźć się w "zaklętym kręgu" wiecznego poprawiania ocen bieżących. Bardzo łatwo może dojść do dezorganizacji zajęć edukacyjnych – konieczny będzie bowiem czas na poprawianie każdej oceny bieżącej.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski