Poznań, 5 lutego 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Nauczyciel podlega odpowiedzialności:

Z art. 6 pkt 1 ustawy Karty Nauczyciela wynika, że nauczyciel ma rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem. Zatem w opisanym przypadku dyrektor szkoły może wystąpić o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela naruszającego postanowienia statutu szkoły (szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski