Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zmiana w spełnianiu obowiązku nauki

Proszę o opinię prawną w następującej kwestii ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 996 ze zmianami): w art. 36 ust. 15, który składa się z jednego zdania jest zapis ,,....o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki..."; natomiast w art. 42 ust. 2, pkt 1. mówi się, że niespełnianie obowiązku nauki to nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%, dni zajęć w szkole ponadpodstawowej. Nasze pytania są następujące: 1) Czy nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %, dni zajęć w szkole ponadpodstawowej wyczerpuje znamiona ,,zmiany w spełnianiu obowiązku nauki"? To dla nas jest bardzo ważne, bo jeżeli tak, to wówczas mamy obowiązek w ciągu 14 dni powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta). Jeżeli Pana interpretacja będzie na nie, to prosimy o dookreślenie: 2) Co mieści się w pojęciu zmiana w spełnianiu obowiązku nauki?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 26 lutego 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Do 1 września 2019 r. obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum i 8-klasowej szkoły podstawowej. Natomiast nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia i obowiązek ten jest spełniany w szkołach ponadgimnazjalnych lub u pracodawcy (realizowanie przygotowania zawodowego) oraz w szkołach ponadpodstawowych. Inne formy spełniania obowiązku nauki określone są w ustawie Prawo oświatowe: uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub do szkoły wyższej, uczęszczanie do szkoły specjalnej, spełnianie obowiązku nauki poza szkołą, udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych itd.  Gmina kontroluje i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, pracodawcy oraz osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta szkoły podstawowej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.  Ponadto z przepisów ustawy Prawo oświatowe wynika, że przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 ww. ustawy.

Z przepisów ustawy Prawo oświatowe wynika obowiązek informowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o:

  • przyjęciu absolwenta - w terminie 14 dniu od dnia przyjęcia,
  • zmianach w spełnianiu obowiązku nauki (np. rezygnacja z nauki w technikum i przejście do szkoły branżowej albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy) - w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian,
  • niespełnianiu obowiązku nauki (nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć) - przepisy nie określają terminu, czyli informujemy niezwłocznie.
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj