Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dyskoteka szkolna

Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do dyżuru związanego z opieką nad uczniami podczas dyskoteki szkolnej, zaplanowanej w godzinach popołudniowych i wynikającej z kalendarza imprez w danym roku szkolnym? Nauczyciel oświadczył, że nie przyjdzie na taki dyżur, ponieważ nie są to godziny płatne dla niego. Jakie konsekwencje powinien wyciągnąć dyrektor szkoły w stosunku do nauczyciela?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 26 lutego 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Warto przytoczyć brzmienie art. 42 ust. 1 i ust.2 ustawy Karta Nauczyciela:

„1.  Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2.  W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.”

W opisanym przypadku nauczyciel nie powinien odmówić wykonania polecenia służbowego dyrektora szkoły. Opieka w czasie dyskoteki szkolnej mieści się w zakresie jego obowiązków. Dyrektor może zastosować rodzaj odpowiedzialności przewidziany w ustawie Karta Nauczyciela.

Nauczyciel podlega odpowiedzialności:

  • dyscyplinarnej wynikającej z uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6 Karty Nauczyciela (art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela),
  • pracowniczej wynikającej z naruszeń porządku i dyscypliny pracy (art. 108 Kodeksu pracy w związku art. 75 ust. 2 Karty Nauczyciela).
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj