Poznań, 5 marca 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

W opisanym przypadku, po ukończeniu przez ucznia 18 lat, dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia. Procedura określona jest w zapisach ustawy Prawo oświatowe. Przyczyny skreślenia powinien określać statut szkoły. Skreślenie ucznia z listy uczniów może także nastąpić na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia. Decyzja dyrektora jest decyzją administracyjną regulowaną przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Organem odwoławczym jest kurator oświaty.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski