Dodaj do schowka Usuń z schowka

Skrócenie lekcji

W jakich przypadkach dyrektor szkoły może skrócić lekcje/zajęcia szkolne? Czy statut szkoły powinien regulować te sprawy?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 14 maja 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Możliwość skracania lekcji/zajęć nie ma bezpośredniego uregulowania w przepisach prawa oświatowego. Natomiast czas trwania godziny zajęć w szkole regulują przepisy rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, którego § 10 ust.1 brzmi:

„Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w art. 110 ust. 4 ustawy.”

Zatem (gdy dyrektor stwierdzi istnienie wyjątkowej sytuacji), skrócenie zajęć w danym dniu może nastąpić w drodze jego decyzji. Decyzje takie należy podejmować tak, aby istniała możliwość wcześniejszego poinformowania rodziców, o której godzinie zakończą się zajęcia przewidziane dla ich dzieci. Praktyka wskazuje, że w tym wypadku najlepszą formą ogłoszenia decyzji jest zarządzenie dyrektora szkoły.

Wg mnie, w statucie szkoły (w części dotyczącej organizacji zajęć) można umieścić zapis:

  1. Czas trwania zajęć określają odrębne przepisy.
  2. W wyjątkowych sytuacjach skrócenie zajęć w danym dniu następuje w drodze zarządzenia dyrektora szkoły z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj