Poznań, 7 sierpnia 2019 roku
Gabriela Chmielecka

Gabriela Chmielecka

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Zajęcia rewalidacji najczęściej realizują nauczyciele zatrudnieni w szkole albo na stanowisku nauczyciela albo psychologa, pedagoga czy logopedy. Zajęcia te są realizowane według obowiązujących ich pensum. Godziny realizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć są godzinami ponadwymiarowymi nauczyciela. Nie określamy jakie godziny są ponadwymiarowymi (rewalidacji czy edukacji wczesnoszkolnej). Istotne jest tylko to, że nauczyciel ma 3 godziny powyżej swojego pensum.

z poważaniem
Gabriela Chmielecka