Poznań, 29 sierpnia 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Nie ma jasnej interpretacji takiej sytuacji. W mojej ocenie, nieprawidłowe byłoby powierzenie zajęć rewalidacyjnych w ramach pensum 26-godzinnego wychowawcy świetlicy.

Według mnie, w opisanym przypadku należy:

Warto pamiętać, że decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki podejmuje dyrektor szkoły, który jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Nauczyciel nie zgadzając się z decyzją dyrektora może dochodzić roszczeń w sądzie pracy.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski