Poznań, 27 grudnia 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Nie można odpowiedzieć na tak postawione pytanie wprost. W przypadku szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych konieczność wpisu do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadam) uzależniony jest od rodzaju „produkowanych” odpadów.

Jeżeli odpady powstające w ramach działalności szkoły mają wyłącznie charakter i skład podobny do powstających w gospodarstwach domowych, nie zawierają odpadów niebezpiecznych i mogą być potraktowane jako odpady komunalne, to szkoła jest zwolniona z wpisu do rejestru - BDO jako wytwórca odpadów komunalnych.

Jeżeli szkoła jest wytwórcą odpadów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nieprzekraczających podanych w nim ilości to nie podlega obowiązkowi uzyskania wpisu w Rejestrze BDO.

Nie podlega wpisowi do rejestru BDO system zbierania odpadów w szkołach - nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski