Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Organ prowadzący wydał zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania. do zarządzenia jest załącznik - wzór wniosku. Nie ma terminów rozpatrywania tych wniosków. Do 30 listopada należy złożyć wnioski na następny rok kalendarzowy. Kiedy dyrektor ma je rozpatrzyć? Czy każdy składający powinien otrzymac dofinansowanie?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 16 stycznia 2020 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Od 1 września 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela (rozdział 7a Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli) oraz nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.  Rozporządzenie szczegółowo reguluje sposób udzielania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z nim:

 1.  nauczyciel we wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego musi uzasadnić przydatność w pracy zawodowej odbycia danej formy doskonalenia, a w przypadku szkolenia branżowego – szkolenia branżowego (§ 3 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia MEN z 23 sierpnia 2019 r.).
 2. dyrektor na każdy rok szkolny, określa potrzeby w zakresie doskonalenia nauczycieli w swojej szkole uwzględniając:
 • wyniki nadzoru pedagogicznego;
 • wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;
 • zadania związane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 Prawa oświatowego, lub podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
 • wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe;
 • wnioski nauczycieli o dofinansowanie kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, lub opłat, o których mowa w § 2 pkt 3, o których dofinasowanie ubiega się nauczyciel (§ 3 rozporządzenia MEN z 23 sierpnia 2019 r.).
 1. dyrektor zobowiązany jest do złożenia do organu prowadzącego wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, do 31 października.

Natomiast obowiązkiem organu prowadzącego jest uregulowanie następujących kwestii:

 • planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (do 31 stycznia każdego roku).
 • maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj