Poznań, 16 stycznia 2020 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Od 1 września 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela (rozdział 7a Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli) oraz nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.  Rozporządzenie szczegółowo reguluje sposób udzielania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z nim:

  1.  nauczyciel we wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego musi uzasadnić przydatność w pracy zawodowej odbycia danej formy doskonalenia, a w przypadku szkolenia branżowego – szkolenia branżowego (§ 3 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia MEN z 23 sierpnia 2019 r.).
  2. dyrektor na każdy rok szkolny, określa potrzeby w zakresie doskonalenia nauczycieli w swojej szkole uwzględniając:
  1. dyrektor zobowiązany jest do złożenia do organu prowadzącego wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, do 31 października.

Natomiast obowiązkiem organu prowadzącego jest uregulowanie następujących kwestii:

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski