Poznań, 8 kwietnia 2020 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

W opisanej sytuacji lepszym rozwiązaniem byłaby rozmowa z rodzicem i poinformowanie go o obowiązujących w szkole procedurach. Natomiast kiedy dyrektor szkoły podejrzewa rodzica o nadużywanie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, a tym samym – o naruszenie ciążącego na nim ustawowego obowiązku szkolnego, wówczas szkoła może zawiadomić odpowiednie organy, które powinny sprawdzić sytuację rodzinną dziecka.

W przypadku braku realizacji obowiązku szkolnego należy skierować do rodziców dziecka upomnienie zawierające wezwanie do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanych skutków, to należy wobec rodziców wszcząć działania egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski