Poznań, 8 kwietnia 2020 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

W związku z tym, że akty prawa wewnętrznego (statuty, regulaminy, procedury itd.) nie mogą pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi źródłami prawa (m.in. ustawy, rozporządzenia) nie ma możliwości dokonania proponowanego zapisu w statucie szkoły. Brak jest przepisów mogących stanowić podstawę prawną do wydania przez lekarza zaświadczenia lekarskiego (zwolnienia lekarskiego) dla usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko rodzic lub opiekun prawny (albo pełnoletni uczeń) jest uprawniony do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych, a nie lekarz.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski