Poznań, 26 kwietnia 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Jeżeli przyczyną braku możliwości dalszego zatrudnienia w roku szkolnym 2019/2020 są zmiany organizacyjne powodujące wygaszanie kształcenia w klasach gimnazjalnych, to stosujemy art. 225 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe.

Art. 225 ust. 11 ww. ustawy brzmi:

„Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie zgodnie z ust. 2 i 5, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia.”

Zatem nauczyciel ma prawo do odprawy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Odprawa ta odnosi się do stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z tabeli – z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela i poziomu wykształcenia. Nie obejmuje dodatków (np. dodatek wiejski). Podstawą wypłacenia odprawy jest wynagrodzenie zasadnicze w wysokości obowiązującej w dniu wypłaty odprawy tj. 31.08.2019 r.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski