Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zatrudnianie nauczycieli

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług edukacyjnych prowadzę placówki oświatowe , szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, są to liceum zaoczne, oraz studium zawodowe. Pełnie w nich obowiązki dyrektora. W związku z dużymi zmianami dotyczącymi zatrudnienie wykładowców mam kilka pytań. Czy zatrudniając nauczyciela, który równocześnie będzie prowadził zajęcia w LO i Studium powinienem zawrzeć z nim dwie umowy o prace nauczyciela, jedną o prowadzenie zajęć w studium a drugą w liceum ? ( ważne przy rozliczeniu dotacji) Czy umowy te powinny zostać zawarte jako umowy o prace czy mogą być to zlecenia? Czy limit pracy na podstawie umowy zlecenia wynoszący 4 godziny tygodniowo dotyczy prowadzenia zajęć w danym tygodniu ( zjazdy mamy dwa, czasami trzy razy w tygodniu, w systemie sobotnio-niedzielnym) i w wymienionej sytuacji będzie to 8 lub 12 godzin na miesiąc czy można potraktować że miesiąc średnio ma 4 tygodnie, a limit prowadzonych zajęć będzie wynosił 16 godzin miesięcznie. Czy te limity dotyczą osobno każdej szkoły? Jeżeli umowa z nauczycielem nie mogłaby być zawarta jako umowa -zlecenie (ze względu na przekroczenie limitu godzinowego pracy) a jako umowa o pracę, to jak wyliczyć wymiar czasu pracy do wpisania na umowie o pracę mając na uwadze, że godziny zajęć danego nauczyciela w ciągu semestru są różne w poszczególnych miesiącach. Na przykład nauczyciel zatrudniony w studium i liceum, w liceum w I semestrze ma przewidziane łącznie do przepracowania 80 godzin w tym: we wrześniu 13godzin, w październiku 24 godziny w listopadzie 16 godzin w grudniu 20 godzin a w styczniu tylko 7 godzin, a w studium liczba godzin w I semestrze wynosi 20 w tym: we wrześniu 11 w październiku 4, w listopadzie 0, w grudniu 5, w styczniu 0 godzin. W II semestrze rozplanowanie godzin zajęć wygląda podobnie. Łącznie wymiar pracy w roku szkolnym 2019/20 okres od września 2019r. do czerwca 2020r. to w liceum 142 godziny a studium 50 godzin. Czy prawidłowe będzie zatrudnienie takiej osoby na umowę o pracę w np. liceum w wymiarze 1/11 czy 142/1664 etatu, jeżeli zgodnie z grafikiem liczba prowadzonych zajęć wynosi 142 godziny w 10-cio miesięcznym okresie rozliczeniowym przyjętym przez szkołę (podstawowy czas pracy w tym okresie -wrzesień :czerwiec-wynosi 1664 godziny), natomiast w umowie o prace w studium liczba prowadzonych zajęć wynosi 50 godzin, czy wymiar pracy można wskazać: 1/33 czy 50/1664 etatu jeżeli okres rozliczeniowy wynosi również 10 miesięcy. W jaki sposób temu pracownikowi po rozwiązaniu umowy o pracę wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Czy kwotę wynagrodzenia można określić w umowie jako stawkę godzinową i płacić za tyle godzin ile w danym miesiącu zostało przepracowane, a w miesiącu w którym nie świadczył (według planu) pracownik pozostanie bez wynagrodzenia? Czy osoby bez wykształcenia pedagogicznego lub kursu pedagogicznego ( prowadzące zajęcia np. nauki zawodu ) można uznać za osobę wykonująca prace nauczyciela i okres ich pracy należy wykazywać w raporcie ZUS RPA? Czy w tym raporcie wykazujemy nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 20 listopada 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Jeżeli liceum i studium policealne:

  • są oddzielnymi placówkami niewchodzącymi w skład zespołu szkół, to zawieramy dwie oddzielne umowy o pracę,
  • wchodzą w skład zespołu szkół to co do zasady zawieramy jedną umowę ale możliwe jest zawarcie także dwóch oddzielnych umów.

Na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela powierzenie prowadzenia zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej muszą być spełnione wszystkie kryteria łącznie tj.:

  • nauczyciel spełnia wymagania określone w art. 10 ust. 5 pkt 3-4 i ust. 8a ustawy Karta Nauczyciela, tj. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne ani nie był skazany prawomocnym wyrokiem w takich okolicznościach, co potwierdza przedstawione przez niego zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, 
  • nauczyciel prowadzi zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, 
  • w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważą cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

W związku z tym, że przepis:

  • wymaga, by w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważały cechy charakterystyczne dla stosunku pracy (prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych prawie zawsze spełnia przesłanki definiujące stosunek pracy – podporządkowanie kierownicze, przestrzeganie przepisów wewnętrznych pracodawcy np. dotyczących usprawiedliwiania nieobecności, ponadto jest osobistym świadczeniem pracy wykonywanym w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę),
  • nie stanowi, że nauczyciel na umowę cywilnoprawną ma prowadzić nie więcej niż 4 godziny zajęć „średnio” tygodniowo w jakimś okresie rozliczeniowym zatem należy go interpretować zgodnie z jego literalnym brzmieniem (odnosimy do konkretnego tygodnia).

W mojej ocenie we wszystkich przypadkach opisanych w pytaniu nauczyciel powinien być zatrudniony na umowę o pracę, zgodnie z regułą ogólną wyrażoną w art. 10a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (na podstawie przepisów Kodeksu pracy).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj