Dodaj do schowka Usuń z schowka

Czy rewalidacj dla uczniów z orzeczeniami w klasie integracyjnej można umieścic w ramowym planie nauczania na rok szkolny 2016/2017 ?

Otrzymałam informację z organu prowadzącego, że wszystkie rewalidacje mam zamieścić na vacacie w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017. Uważam, że jest to niezgodne z rozp .MEN z dnia 7.02.2012 zał. nr 3 w sprawie ramowych planów nauczania. Uczniowie z orzeczeniami mają rewalidacje na dany etap edukacyjny. Proszę o odpowiedź czy organ prowadzący ma do tego prawo, i na jakiej podstawie prawnej. W wytycznych do arkusza organizacyjnego nie zamieścił na ten temat żadnej informacji.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 22 kwietnia 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Z załącznika nr 3 (gimnazjum) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych wynika, że: 

  • minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym dla uczniów niepełnosprawnych wynosi 190 godzin na ucznia - w trzyletnim okresie nauczania,
  • tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi po 2 godziny na ucznia.

Zgodnie z § 4 ust.1 ww. rozporządzenia dyrektor szkoły na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin odpowiednio:

  • poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą;
  • poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego;
  • zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
  • dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.

Z powyższego wynika, że zajęcia rewalidacyjne muszą być umieszczone w szkolnym planie nauczania.

W załączniku nr 3 do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół określono, że :

  • szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący;
  • w arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Reasumując, w arkuszu organizacji ujęte muszą być godziny zajęć rewalidacyjnych wynikające ze szkolnego planu nauczania. Godziny te dyrektor szkoły przydziela konkretnym nauczycielom – zgodnie z ich kwalifikacjami  i przepisami ustawy Karta Nauczyciela. Tylko nieprzydzielone godziny zajęć rewalidacyjnych pozostawia się na „ vacacie”.

Należy tutaj podkreślić, że w orzecznictwa sądów administracyjnych określono: „Ustalanie (…) wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, czy to poprzez określanie sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów" (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Rz 1145/12, a także wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 3 października 2012r. sygn. akt II SA/Bd 786/12 oraz wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 marca 2014r., IV SA/Gl 108/14, CBOSA). Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił w wyroku z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt I OSK 1747/13 – „kompetencje dyrektora szkoły w zakresie zatrudniania pracowników są wyłączne i ingerencja organu prowadzącego szkołę w tej dziedzinie jest niedopuszczalna”.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj