Dodaj do schowka Usuń z schowka

Nabycie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia co znaczy art. 73 ust. 3 KN

Nabycie prawa do urlopu dla poratowania zdrowia – co znaczy art. 73 ust 3 Karty Nauczyciela: "Zgodnie z art. 73 ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2".

Wg wyżej cytowanego artykułu nauczycielka spełnia kryteria do otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczycielka chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od 01.06.2016 r. Zatrudniona jest od 01.09.2008 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin. Posiada na dzień 31 maja 2016 r. staż pracy w wymiarze 7 lat 8 miesięcy i 26 dni. Ponadto art. 73 ust. 3 KN stanowi, że do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. W okresie zatrudnienia nauczycielka przebywała : - 5 dni na urlopie bezpłatnym, - 294 dni na urlopie macierzyńskim (dwukrotnie), - 59 dni zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem, - 318 dni na chorobowym. Razem na chorobowych i urlopach innych niż wypoczynkowy przebywała 676 dni. 676:30 dni w m-cu = 22 miesiące i 16 dni (1 rok 10 miesięcy 16 dni) 1. Okres zatrudnienia do dnia udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia ->7 lat 8 miesięcy i 9 dni 2. Okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy → 1 rok 10 miesięcy 16 dni 3. Pomniejszamy o 6 miesięcy ->1 rok 10 miesięcy 16 dni – 6 miesięcy = 1 rok 4 miesiące i 16 dni 4. Okres pracy wymagany do udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowa , to 7 lat. 5. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres, czyli 7 miesięcy i 20 dni. W czasie pracy przebywała na zwolnieniach lekarskich oraz urlopie macierzyńskim dwukrotnie, jednak po odjęciu tych wszystkich nieobecności w szkole wyszło mi, że „fizycznie” przepracowała w szkole 6 lat 4 miesiące i 10 dni.

Pytanie: Czy nauczyciel zgodnie z moimi wyliczeniami i interpretacją ww. artykułów musi wydłużyć o te nieobecności okres stażu pracy? Nauczyciel twierdzi, że nie powinnam pomniejszać o urlop macierzyński, ponieważ zalicza się on do stażu pracy i nie zgadza się z moją interpretacją. Kto ma rację ? Bardzo proszę o pomoc.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 10 maja 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Przepis art. 73 ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela stanowi, iż siedmioletni staż pracy nauczyciela w szkole powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia, z tym że wymóg ten dotyczy wyłącznie udzielenia pierwszego urlopu. Do okresu tego nie wlicza się okresów przerw w pracy, z wyjątkiem okresów wymienionych w art. 73 ust. 3 trwających łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W związku z powyższym do 7-letniego okresu pracy nauczyciela wliczać się będzie tylko 6 miesięcy zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego i urlopu bezpłatnego. O pozostałe okresy niezdolności do pracy, urlopu macierzyńskiego i urlopu bezpłatnego należy przedłużyć okres niezbędny do uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia.

Warto pamiętać, że opinie i interpretacje nie stanowią wykładni prawa. Dyrektor szkoły każdorazowo rozstrzyga, czy nauczyciel spełnia wszystkie warunki niezbędne do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Dyrektor przy podjęciu złej decyzji może być pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zatem podejmuje decyzję,  z jego punktu widzenia, jak najbardziej bezpieczną dla finansów publicznych. Ewentualne spory o roszczenia ze stosunku pracy nauczycieli rozpatrywane są przez sądy pracy.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj