Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dofinansowanie a regulamin ZFŚS

W regulaminie ZFŚS w rozdziale "Przeznaczenie funduszu oraz zasady przyznawania świadczeń" w paragrafie dotyczącym dofinansowania wypoczynku zapisano m. in.: 1. Dofinansowanie wypoczynku polega na: a) wypłacie świadczeń urlopowych dla nauczycieli, b) dofinansowaniu do wypoczynku letniego zorganizowanego we własnym zakresie dla pracowników administracji i obsługi. W kolejnym paragrafie określono, że świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art. 53.1 ustawy Karta Nauczyciela. Regulamin został uzgodniony z działającymi w placówce związkami zawodowymi. Funkcjonuje od kilku lat. Nauczyciele pracujący w przedszkolu, mimo iż otrzymali gwarantowane im KN świadczenie urlopowe, zwrócili się w tym roku na piśmie o dofinansowanie do wypoczynku letniego, które zgodnie z cytowanym wyżej zapisem regulaminu przyznawane jest tylko pracownikom administracji i obsługi. Czy w związku z cytowanym zapisem mogę odmówić nauczycielom wypłaty dofinansowania do wypoczynku letniego tzw. wczasów pod gruszą? Czy zapis taki jest zgodny z ustawą o zakładowym funduszu socjalnym? Czy naruszyłam prawo? Nauczyciele twierdzą, że w regulaminie powinien znaleźć się zapis gwarantujący im możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku letniego. Prześledziłam wiele regulaminów funkcjonujących w różnych placówkach oświatowych opracowanych przez pracodawców, zatwierdzonych przez związki zawodowe, które zawierają podobne zapisy.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 20 czerwca 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Nauczyciel może otrzymać w danym roku szkolnym dwa świadczenia - świadczenie urlopowe na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz dopłatę do wypoczynku zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Obydwa świadczenia są od siebie niezależne. Otrzymanie świadczenia urlopowego nie odbiera nauczycielowi możliwości ubiegania się o przyznanie np.  dofinansowania do wypoczynku, pomocy rzeczowej lub finansowej, pomocy na cele mieszkaniowe tzw. pożyczki remontowej.

Zapis regulaminu cytowany w pytaniu jest niezgodny z zapisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przyznanie oraz wysokość dofinansowania uzależniona jest od spełniania przez osoby uprawnione kryteriów wyłącznie o charakterze socjalnym, tzn. od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Nie jest uzależnione od zajmowanego stanowiska przez pracownika np. nauczyciela  albo intendentki lub rodzaju stosunku pracy, czy wymiaru zatrudnienia. W opisanym przypadku nauczyciele mogą się zwrócić z wnioskiem o interwencję do właściwych organów Państwowej Inspekcji  Pracy,  ustawowo uprawnionej do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym  przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Należy pamiętać, że środkami  funduszu socjalnego administruje pracodawca (np. dyrektor przedszkola) i odpowiada osobiście za ich wydatkowanie. Dyrektor nie będzie mógł się uwolnić od odpowiedzialności, twierdząc, że decyzję o odmowie nauczycielom dofinasowania do wypoczynku podjął w oparciu o uzgodniony ze związkami zawodowymi regulamin.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj