Dodaj do schowka Usuń z schowka

Protokoł z posiedzenia Rady Pedagogicznej

Witam, proszę o podanie wzoru prawidłowego protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 1 grudnia 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. Działa w oparciu o uchwalony regulamin swojej działalności (art. 43 ust.2 ustawy o systemie oświaty). Regulamin powinien regulować między innymi:

 • skład rady;
 • uprawnienia i obowiązki przewodniczącego rady;
 • zasady wyboru protokolanta;
 • prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej;
 • sposób zwoływania zebrań;
 • sposób protokołowania;
 • tryb podejmowania uchwał;
 • sposób dokonywania zmian regulaminu.

Wewnętrzne regulacje dotyczące sposobu protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej są istotne ponieważ żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie określają szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. Protokół  powinien być "dokumentem" odzwierciedlającym w miarę dokładnie przebieg spotkania rady pedagogicznej. Możemy tu posiłkować się zapisami  art. 68 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zgodnie z którymi: „protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby”. Możemy przyjąć, że protokoły mogą być sporządzane także w formie elektronicznej (przez analogię do zasad ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych).

Protokół powinien zawierać m.in. takie elementy jak:

 • tytuł (np. Protokół nr ... z zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w.......)
 • informację o liczbie obecnych osób podczas posiedzenia
 • porządek zebrania
 • przebieg zebrania
 • wnioski
 • podsumowanie posiedzenia
 • jeśli są: ilość załączników
 • podpis protokolanta i przewodniczącego rady pedagogicznej

Wśród załączników do pobrania znajduje się przykładowy regulamin rady pedagogicznej określający między innymi sposób protokołowania oraz uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia jej regulaminu.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj