Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zamówienia publiczne

Dzień dobry, 1. Czy wycieczki szkole powinny podlegać ustawie zamówień publicznych do 30000 euro i zgodnie z nią prowadzone (tj. wybór z pośród trzech ofert)?

2. Czy w regulaminie do 30000 euro można samodzielnie ustalić progi udzielania zamówień ? My mamy następujące progi wartości szacunkowej netto: od 6000 do 30000 euro stosuje się rozeznanie cenowe i procedurę zaproszenia do składania ofert cenowych skierowanych do minimum 3 podmiotów. A przy wartości szacunkowej nie przekraczającej wartości 6000 euro niniejszego regulaminu nie stosuje się. Czy możemy zostawić próg szacunkowy od 6000 do 30000 czy jest odgórnie ustalony inny?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 20 października 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zamówienia publiczne

Szkoły prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego jako jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Obecnie obowiązuje próg 30 tys. euro, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych. Do tej kwoty stosujemy opracowany przez dyrektora szkoły: „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro”. W tym przypadku dyrektor samodzielnie ustala jego treść, ale musi postępować zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W tym przypadku mają zastosowanie zasady wydatkowania środków publicznych określone są w art. 44 ust. 3 i ust. 4 wymienionej ustawy o finansach publicznych. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

  • w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
  • uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  • optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
  • w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
  • w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W załączeniu przykład takiego regulaminu.

 

Wycieczki

W przypadku wycieczek szkolnych, jeżeli są organizowane z udziałem środków publicznych (np. szkoły ujętych w jej planie finansowym), to należy stosować zasady przewidziane do wydatkowania środków publicznych określone w regulaminie.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki:

„§ 16. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

  • z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,
  • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
  • ze środków wypracowanych przez uczniów,
  • ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.”

W przypadku tak finansowanych wycieczek nie stosujemy przepisów dotyczących wydatkowania środków publicznych.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj