Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zwolnienie z wf

Dzień dobry, jeżeli uczeń miał wydaną decyzję dyrektora szkoły w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w terminie 1.09.2017 do 22.12.2017, a teraz przyniósł kolejne zwolnienie lekarskie do 26.01.2018 należy wystawić mu koleją decyzję z nowym kolejnym numerem czy np. aneks do decyzji?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 17 stycznia 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych:

„§ 4. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Lekarz nie wypisuje zwolnienia lekarskiego tylko wydaje opinię w oparciu o swoją wiedzę medyczną. Jeżeli stwierdzi konieczność całkowitego zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego przez określony czas, to dyrektor zwalnia ucznia z uczestnictwa w zajęciach. W przypadku zwolnienia z określonych ćwiczeń lekarz nie musi ich określać szczegółowo. W opinii może zaznaczyć, że niedopuszczalne są ćwiczenia np. obciążające określoną część ciała lub wskazać zestaw ćwiczeń, których nie można wymagać od dziecka. Praktycznego przełożenia zalecenia lekarskiego na wykonywane ćwiczenia dokonuje nauczyciel w czasie zajęć wychowania fizycznego.

Przepisy nie regulują zagadnienia poruszonego w pytaniu. W mojej ocenie lepszym rozwiązaniem będzie wydanie nowej decyzji.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj