Dodaj do schowka Usuń z schowka

Informacja w sprawie uchwał i zarządzeń w szkole

W związku z rozbieżnościami proszę o informację w jakich przypadkach podejmuje się uchwały rady pedagogicznej, a kiedy zarządzenia dyrektora.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 13 marca 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły są organami wewnętrznymi szkoły. Zakres ich kompetencji określają przepisy prawa oraz statut szkoły. Uchwały podejmują organy kolegialne szkoły: rada pedagogiczna, rada rodziców, rada szkoły, samorząd uczniowski.

Zgodnie z art. 70. Ustawy Prawo oświatowe do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 • organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
 • projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dyrektor jest organem jednoosobowym i wydaje odpowiednio decyzje administracyjne i kierownicze:

 • administracyjne – wyrażają wolę dyrektora jako organu administracyjnego (np. dotycząca skreślenia ucznia),
 • kierownicze – związane są z realizacją funkcji kierowniczych przez dyrektora (np. dotycząca wprowadzenia regulaminu pracy, regulaminu zfśs, powołanie komisji - stypendialnej, egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, itd.).

Decyzje kierownicze dyrektora szkoły mogą być komunikowane w formie zarządzenia.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
MATERIAŁY DO POBRANIA I PODSTAWA PRAWNA
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj