Dodaj do schowka Usuń z schowka

Sprawa dotycząca rady rodziców

  1. Czy nauczyciel, który wyraził zgodę i posiada upoważnienie rady rodziców może w ich imieniu zbierać środki finansowe np. na wycieczkę klasową i dokonywać wszelkich płatności z nią związanych, a potem rozliczać się z radą rodziców zgodnie z opracowaną procedurą na podstawie regulaminu rady rodziców?
  2. Czy nauczyciel (lub wicedyrektor) szkoły, który wyraził zgodę, może prowadzić z upoważnienia rady rodziców książkę przychodów i rozchodów rady rodziców? Jeśli tak, to czy musi to uwzględniać regulamin rady rodziców?
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 30 marca 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Rada rodziców działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe, statutu szkoły i uchwalonego przez siebie regulaminu. Zapisy statutu i regulaminu nie mogą być niezgodne z przepisami ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe rada rodziców, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  Z art. 84 ust. 7 wynika, że fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców. Zasady ewidencji księgowej i wydatkowania funduszy rady rodziców należy określić w jej regulaminie. Odpowiedzialność finansową za działalność finansową rady rodziców ponosi jej przewodniczący oraz skarbnik. Obsługa finansowo-księgowa powinna być prowadzona bez wynagrodzenia, przez osobę merytorycznie przygotowaną, znającą przepisy z tego zakresu. Najczęściej zadanie to powierzane jest jednemu z rodziców. Przepisy nie zabraniają powierzenia tych czynności pracownikowi szkoły (np. sekretarzowi szkoły, nauczycielowi, wicedyrektorowi).

W mojej ocenie sprawy poruszone w pytaniu 1 i 2 powinny być uregulowane w regulaminie rady rodziców. Nie ma formalnych przeszkód, aby te czynności wykonywał nauczyciel. Dodatkowo sprawy poruszone w pytaniu 1 należy uregulować w regulaminie organizacji wycieczek szkolnych.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
MATERIAŁY DO POBRANIA I PODSTAWA PRAWNA
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj