Poznań, 2 sierpnia 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Szkoły jako samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są do opracowania i stosowania instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. Dziennik jest dokumentem urzędowym przechowywanym zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w danej szkole. Zgodnie z przykładowym jednolitym rzeczowym wykazem akt, dzienniki lekcyjne należą do kategorii B5 (dokumentacja niearchiwalna o czasowej wartości praktycznej, okres przechowywania wynosi 5 lat).

Zatem przechowujemy przez 5 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie danego roku szkolnego.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski