Poznań, 28 marca 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w administracji samorządowej. Zatem prawa do strajku nie mają pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów gmin, jak również osoby wchodzące w skład organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Posiadanie przez pracowników niepedagogicznych (zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terenowego) statusu pracowników samorządowych nie jest równoznaczne z zatrudnieniem w administracji samorządowej. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do strajku.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski