Poznań, 25 kwietnia 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Wypłata wynagrodzenia zasadniczego:

Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie z góry na początku miesiąca pracy. Jeżeli nauczyciel nie świadczył pracy w odpowiednim wymiarze, to z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Za okres strajku wynagrodzenie nauczycielom nie przysługuje (art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Należne im wynagrodzenie powinno być pomniejszone o kwotę stanowiącą iloczyn niezrealizowanych godzin oraz stawki za godzinę przeliczeniową danego nauczyciela.

Wypłata dodatków:

W regulaminach ustalonych przez organy prowadzące należy szukać postanowień dotyczących zachowania prawa (lub braku) do dodatku za okres, za który nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie. Zazwyczaj regulaminy nie przewidują zachowania prawa do dodatków za dni, w których nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia zasadniczego. W takim przypadku za każdy dzień strajku nauczyciel nie otrzymuje dodatków.

Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe:

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciel otrzymuje z dołu na koniec miesiąca. Za czas strajku nauczyciel nie otrzyma również wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, których nie zrealizował.

 

Z racji jednak na bardzo różne interpretacje prawa (niektóre skrajnie inne od powyższej), warto skonsultować kwestię wypłat z organem prowadzącym.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski