Poznań, 19 listopada 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Godziny ponadwymiarowe to godziny powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć np. dla nauczyciela przedmiotu powyżej 18.

Art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela brzmi:

„Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

Obowiązuje zasada, że wynagrodzenie powinno zostać wypłacone za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe tylko i wyłączenie wtedy, gdy był gotów do ich wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących szkoły.  I tu następuje problem jak interpretować gotowość do pracy nauczyciela. Mamy dwie odmienne opinie:

W mojej ocenie warto zapoznać się zapisami regulaminu wynagradzania obowiązującego w Państwa placówce. Nauczyciele zawsze mają też prawo wystąpić z pozwem do sądu pracy o wypłacenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski