Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zawieszenie zajęć szkolnych

Czy dyrektor szkoły w okresie zawieszenia zajęć szkolnych może przychylić się prośbie pracowników obsługi i wprowadzić skrócony dzień pracy i rotacyjny (np. po 4 godziny pracy na zmianę dziennie wg ustalonego z pracownikami harmonogramu) bez wpływu na wynagrodzenie.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 8 kwietnia 2020 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Dyrektor szkoły odpowiada za właściwą organizację pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i placówek w czasie, gdy uczniowie mają zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Samo zawieszenie zajęć nie wpływa bezpośrednio na pracę wykonywaną przez pracowników administracji i obsługi szkolnej i nie zwalnia ich automatycznie z obowiązku świadczenia pracy.  Należy jednak pamiętać, że w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. żaden pracownik szkoły nie może pracować na jej terenie (§ 4a rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r.,) z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do:

  • realizowania zadań związanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (lub w inny przyjęty sposób),
  • zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

Zatem dyrektor szkoły:

  • na podstawie art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 może polecić pracownikowi niepedagogicznemu wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala (np. księgowa) – wykonują swoja prace w domu i otrzymują normalne wynagrodzenie,
  • może zwolnić w określonym czasie pracownika (np. intendent, kucharka, pomoc kuchenna) ze świadczenia pracy (z przyczyny leżącej po stronie szkoły tzw. przestój) ale pozostaje on do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Stosujemy wtedy przepisy art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,
  • może pozostawić niektórych pracowników w szkole (np. sekretarz szkoły, konserwator, sprzątaczka) – wykonują swoja pracę na terenie szkoły i otrzymują normalne wynagrodzenie,

Rozwiązanie dla pracowników obsługi proponowane w pytaniu nosi cechy zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy). Wymaga ono jednak zmiany regulaminu pracy (konieczność uzgodnienia zmian ze związkami zawodowymi). Czy samo zawarcie pisemnego porozumienia z poszczególnymi pracownikami nie zostanie później zakwestionowane przez organ prowadzący lub PIP trudno teraz odpowiedzieć.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj