Poznań, 8 kwietnia 2020 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Dyrektor szkoły odpowiada za właściwą organizację pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i placówek w czasie, gdy uczniowie mają zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Samo zawieszenie zajęć nie wpływa bezpośrednio na pracę wykonywaną przez pracowników administracji i obsługi szkolnej i nie zwalnia ich automatycznie z obowiązku świadczenia pracy.  Należy jednak pamiętać, że w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. żaden pracownik szkoły nie może pracować na jej terenie (§ 4a rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r.,) z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do:

Zatem dyrektor szkoły:

Rozwiązanie dla pracowników obsługi proponowane w pytaniu nosi cechy zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy). Wymaga ono jednak zmiany regulaminu pracy (konieczność uzgodnienia zmian ze związkami zawodowymi). Czy samo zawarcie pisemnego porozumienia z poszczególnymi pracownikami nie zostanie później zakwestionowane przez organ prowadzący lub PIP trudno teraz odpowiedzieć.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski