Ewa Czechowicz
OCENA
UŻYTKOWNIKÓW
3
.00
Zadaj pytanie

Ewa Czechowicz

UDZIELONYCH
ODPOWIEDZI
700

Szkoleniowiec w zakresie prawa oświatowego współpracujący z wieloma podmiotami jako trener, konsultant merytoryczny i recenzent, były wieloletni dyrektor szkoły. Specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania oświatą - wspomaga samorządy i dyrektorów szkół w całej Polsce poprzez forum OSKKO oraz kontakty mailowe i osobiste.
Jest autorem artykułów i publikacji dotyczących praktycznego zastosowania prawa w oświacie.
Zajmuje się również audytem organizacyjnym i finansowym funkcjonowania oświaty na terenie danej JST ukierunkowanym na podnoszenie efektywności pracy szkół.
Sekretarz Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

#PRAWO OŚWIATOWE
HISTORIA INTERPRETACJI
Witam. Proszę o interpretację. Jestem zatrudniona w szkole ogólnodostępnej jako nauczyciel świetlicy oraz nauczyciel prowadzący rewalidację z uczniami mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności tyflopedagog, surdopedagog i oligofrenopedagog są nauczycielami szkół specjalnych. Rewalidacja znajduje się w ramowym planie nauczania. Rewalidacja to nie pomoc psychologiczno pedagogiczna. Jak powinien być liczony mój etat i godziny ponadwymiarowe? Czy pensum tyflopedagoga, surdopedagoga i oligofrenopedagoga określa art. 42.3. lp. 3? Czy jest jasna interpretacja takich sytuacji? W Karcie Nauczyciela istnieje luka bądź dyrektorzy szkół różnie interpretują zapis art. 42 ust. 3 lp. 3 KN. Nie wyszczególnia się w nim nauczycieli przedmiotów (matematyka, biologia, ...). W szkole usłyszałam: "zajęcia rewalidacji nie mają odrębnie określonego pensum". Przedmiot nie ma pensum. Czy nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacji w szkole ogólnodostępnej z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje je z pensum 18 godz.? Co w sytuacji gdy nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia rewalidacji w szkole ogólnodostępnej? Organ prowadzący nie ma podstaw do ustalania pensum ww. nauczycielom uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Interpretacja powinna być jedna. W szkołach dyrektorzy różnie interpretują takie lub podobne sytuacje. Jak powinno być? Jakie jest moje pensum?