Krystyna Madej
OCENA
UŻYTKOWNIKÓW
4
.00
Zadaj pytanie

Krystyna Madej

UDZIELONYCH
ODPOWIEDZI
49

Nauczycielka matematyki i były dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu matematyki, nadzoru pedagogicznego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Autorka poradników dla nauczycieli matematyki dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz licznych artykułów.

#POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA #WARSZTATY PRAKTYCZNE
HISTORIA INTERPRETACJI
Witam, Jesteśmy rodzicami dziesięcioletniej dziewczynki, córka chodzi do 4 klasy ogólnodostępnej szkoły podstawowej . U dziecka zdiagnozowano zespół Aspergera, jest też w grupie ryzyka - głebokiej dysleksji (opinia). Klasa liczy 24 dzieci, w tym 1 dziecko również z orzeczeniem zespółu Aspergera oraz kilkoro innych dzieci z opiniami (klasa trudna). Szkoła zatrudniła pedagoga wspomagającego, ale na niepełny etat . W przypadku naszego dziecka istnieje duże zagrożeniem niepowodzeniami szkolnymi - ma duży problem z koncentracją uwagi (potwier. badania QEEG), nadpobudliwość – zdiagnozowana, odmawia pracy z nauczycielem, akceptuje tylko niektóre osoby, wymaga indywidualnie wdawanych poleceń, pracy jeden na jeden etc. Naszym zdaniem pomoc zapewniona przez szkołę na tym etapie jest nieadekwatna do potrzeb. Pytania dotyczą kwestii: Czy szkoła powinna zatrudnić nauczyciela wspomagającego oddzielnie dla każdego dziecka z orzeczeniem Aspergera? (Każde w orzeczeniu ma wpisany punkt – pedagog wspomagający.) Czy szkoła może poprzestać na zatrudnieniu jednego nauczyciela dla dwójki dzieci z orzeczeniem , ale na niepełny etat - tak jak w naszym przypadku ? (co jest z ewidentną szkodą przynajmniej dla naszego dziecka, bo córka najlepiej pracuje jeden na jeden, wymagając nieustannego upominania). Co jeśli dojdzie kolejne orzeczenie i nauczyciel będzie musiał pracować „na trzy pary rąk“, albo i więcej? ( nie będzie utworzonej klasy integracyjnej – bo jest zbyt liczna).
Proszę o opracowanie narzędzi do diagnozy, której wymóg przeprowadzenia jest zawarty w rozporządzeniu z 18.08.2015 roku § 6. 1. Szkoła i placówka, przy prowadzeniu działalności, o której mowa odpowiednio w § 2–5, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Policją, pracodawcami, a także podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, oraz podmiotami,o których mowa w art. 2a ustawy o systemie oświaty, w szczególności przy opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4, dotyczącej uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki. 2. Podstawę do podejmowania działalności, o której mowa odpowiednio w § 2–5, stanowi opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza, o której mowa w ust. 1.