Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO INSTYTUT WSPOMAGANIA OŚWIATY www.iwspo.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Sp.J. z siedzibą w Poznaniu. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres administratora powyżej lub na adres e-mail: bok@6pm.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1.    zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
2.    prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3.    sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółkę Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Sp.j.;
4.    prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Sp.j. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
5.    dochodzenie roszczeń;
6.    archiwizacja;
7.    udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
8.    prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
9.    wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Sp.j.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
1.    udzielona zgoda;
2.    konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
3.    konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4.    konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
2.    Podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
3.    Firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
4.    Kancelariom prawnym, którym Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Sp.j. zleciła np. prowadzenie postępowania;
5.    Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6.  Podmiotom zewnętrznym obsługującym płatności on-line (m.in DotPay)

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
1.    działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
2.    wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics;

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1.    przepisy prawa, które mogą obligować spółkę do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości);
2.    okres, przez jaki są świadczone usługi;
3.    okres, który jest niezbędny do zabezpieczenia interesów administratora;
4.    okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1.    żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
2.    żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3.    usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4.    wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
5.    przeniesienia Państwa danych osobowych.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Spółka Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Sp. j. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Sp. j. i podmioty trzecie na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Potwierdzenie powyższego statusu nie wymaga od Państwa żadnego działania.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres bok@6pm.pl, w temacie maila należy wpisać dokładnie "Wycofanie zgód". Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę bok@6pm.pl.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych należących do Użytkowników korzystających z serwisu internetowego – Instytut Wspomagania Oświaty, zarejestrowanego pod domeną www.iwspo.pl (dalej: serwis internetowy)
 2. Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wodnej 15/14, 61-782 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS nr 0000498875 Wydział VIII KRS, REGON 302671189, NIP 783-17-10-707, e-mail: bok@6pm.pl, zwana dalej „Grupa Wydawnicza”.
 3. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

 

II. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przeglądanie zawartości serwisu internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 2. W celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik serwisu internetowego może zostać poproszony o podanie następujących informacji:
  1. dane osobowe (imię i nazwisko/ nazwa),
  2. adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, państwo),
  3. adres korespondencyjny,
  4. numer telefonu,
  5. e-mail,
  6. unikalny identyfikator użytkownika (login),
  7. hasło.
 3. Dane osobowe, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymagane są w celu uzyskania dostępu do serwisu
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 5. Administrator pozyskuje i przetwarza w celach technicznych oraz statystycznych informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego użytkownik uzyskuje połączenie z serwisem internetowym.
 6. Serwis internetowy wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie. 

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik serwisu internetowego, w szczególności w celu:
  1. rejestracji i logowania do konta,
  2. składania zamówień oraz dokonywania płatności,
  3. wystawienia rachunku / faktury z tytułu świadczenia drogą elektroniczną usług odpłatnych,
  4. rozpatrywania reklamacji.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 4. Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umowy sprzedaży (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte.
 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika:
  1. właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
  2. w przypadku gdy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody Użytkownika.
 7. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z administratorem: Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu, Os. Wichrowe Wzgórze 21/90, 61-677 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS nr 0000498875 Wydział VIII KRS, REGON 302671189, NIP 783-17-10-707, e-mail: bok@6pm.pl

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Sp.j.
Os. Wichrowe Wzgórze 21/90
61-677 Poznań
tel.: (61) 671 21 00
fax: (61) 671 21 03
e-mail: bok@6pm.pl