Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO INSTYTUT WSPOMAGANIA OŚWIATY www.iwspo.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych należących do Użytkowników korzystających z serwisu internetowego – Instytut Wspomagania Oświaty, zarejestrowanego pod domeną www.iwspo.pl (dalej: serwis internetowy)
 2. Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wodnej 15/14, 61-782 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS nr 0000498875 Wydział VIII KRS, REGON 302671189, NIP 783-17-10-707, e-mail: bok@6pm.pl, zwana dalej „Grupa Wydawnicza”.
 3. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

 

II. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przeglądanie zawartości serwisu internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 2. W celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik serwisu internetowego może zostać poproszony o podanie następujących informacji:
  1. dane osobowe (imię i nazwisko/ nazwa),
  2. adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, państwo),
  3. adres korespondencyjny,
  4. numer telefonu,
  5. e-mail,
  6. unikalny identyfikator użytkownika (login),
  7. hasło.
 3. Dane osobowe, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wymagane są w celu uzyskania dostępu do serwisu
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 5. Administrator pozyskuje i przetwarza w celach technicznych oraz statystycznych informacje o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego użytkownik uzyskuje połączenie z serwisem internetowym.
 6. Serwis internetowy wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie. 

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest Użytkownik serwisu internetowego, w szczególności w celu:
  1. rejestracji i logowania do konta,
  2. składania zamówień oraz dokonywania płatności,
  3. wystawienia rachunku / faktury z tytułu świadczenia drogą elektroniczną usług odpłatnych,
  4. rozpatrywania reklamacji.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 4. Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umowy sprzedaży (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte.
 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika:
  1. właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
  2. w przypadku gdy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody Użytkownika.
 7. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z administratorem: Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wodnej 15/14, 61-782 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS nr 0000498875 Wydział VIII KRS, REGON 302671189, NIP 783-17-10-707, e-mail: bok@6pm.pl

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Sp.j.
ul. Wodna 15/14,
61-782 Poznań
tel.: (61) 671 21 00
fax: (61) 671 21 03
e-mail: bok@6pm.pl