Regulamin
Warunki sprzedaży i świadczenia usług przez Instytut Wspomagania Oświaty www.iwspo.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego o nazwie Instytut Wspomagania Oświaty, zarejestrowanego pod domeną: www.iwspo.pl jest Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu, Os. Wichrowe Wzgórze 21/90, 61-677 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS nr 0000498875, REGON 302671189, NIP 783-17-10-707, e-mail: bok@6pm.pl , tel.: (61) 671 21 00 ,zwana dalej „Grupa Wydawnicza”.
 2. Grupa Wydawnicza świadczy usługi na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 4. Właściciel serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Regulamin serwisu dostępny jest nieprzerwanie pod adresem: www.iwspo.pl/strona/regulamin
 5. Warunkiem korzystania z serwisu jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu.

 

II. DEFINICJE

 1. Serwis – portal Instytut Wspomagania Oświaty znajdujący się pod adresem: www.iwspo.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Serwis zawiera wsparcie ekspertów oświatowych, gotową dokumentację, materiały oraz funkcjonalności dla dyrektorów, kierowników oraz kadry nauczycielskiej w placówkach publicznych i niepublicznych.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
 3. Usługodawca – Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu, Os. Wichrowe Wzgórze 21/90, 61-677 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS nr 0000498875, REGON 302671189, NIP 783-17-10-707, e-mail: bok@6pm.pl, tel.: (61) 671 21 00
 4. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp (abonament) do Serwisu.
 5. Abonament – czasowy i płatny dostęp do serwisu, umożliwiający wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności. Termin obowiązywania abonamentu liczony jest od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.
 6. Użytkownik - wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 7. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta w Serwisie w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie, oznaczony loginem i hasłem, służący realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Porada eksperta – informacja autorstwa osoby posiadającej specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa oświatowego, będąca odpowiedzią na zagadnienie przedstawione przez Użytkownika.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami.

 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Dostęp do serwisu mogą zamawiać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Do korzystania z serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, wyposażone w przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu po stronie Użytkownika wymagane jest również włączenie obsługi JavaScript oraz uaktywnienie obsługi plików typu "cookie".
 3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego Konta w Serwisie osobom trzecim. Zakazane jest korzystanie z Kont innych Użytkowników.
 4. Zakazane jest dostarczanie oraz rozpowszechnianie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Pełny dostęp do usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Użytkownik nabywa w momencie uzyskania abonamentu.
 6. Rejestracja w serwisie jest płatna.

 

IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SERWISU

 1. Przedmiotem działalności serwisu jest sprzedaż abonamentów dostępowych oraz świadczenie usług wsparcia dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze oświaty.
 2. Serwis udostępnia w szczególności wsparcie ekspertów oświatowych, gotową dokumentację, materiały oraz funkcjonalności dla dyrektorów, kierowników oraz kadry nauczycielskiej w placówkach publicznych i niepublicznych.
 3. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu skierowane są dla podmiotów niebędących konsumentami (serwis typu B2B).

 

V. KONTA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Korzystanie z usług serwisu możliwe jest po zalogowaniu się do indywidualnego panelu administracyjnego Użytkownika (konto Użytkownika).
 2. W serwisie dostępne są dwa rodzaje kont Użytkownika:
  1. Subskrypcja płatna – konto gwarantujące pełny zakres usług świadczonych za pośrednictwem serwisu, dostępne w okresie obowiązywania abonamentu,
  2. Suskrypcja z limitem – konto gwarantujące dostęp do pojedynczej usługi serwisu , aktywowane w oparciu o kod aktywacyjny wysłany SMSem.  

 

VI. DOSTĘP DO SERWISU

 1. Podstawowym warunkiem uzyskania dostępu do serwisu i realizacji usługi jest złożenie prawidłowego zamówienia poprzez:
  1. Wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Grupy Wydawniczej lub na stronie internetowej Grupy Wydawniczej.
  2. Dostarczenie do Grupy Wydawniczej zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 2.  Składając zamówienie, Zamawiający:
  1. Wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy, w tym także na wystawienie faktury elektronicznej w pliku PDF.
  2. Zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych.
 3. W przypadku gdy dane Zamawiającego wymagane podczas procesu uzyskiwania dostępu do serwisu ulegną zmianie, Zamawiający zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 4. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym ze sposobów opisanych w punkcie "VII. PŁATNOŚCI I ABONAMENTY" niniejszego Regulaminu.
 5. Po odnotowaniu płatności za abonament, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do serwisu, zawierająca również dane dostępowe Użytkownika. W momencie potwierdzenia dostępu do serwisu pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Maksymalny termin aktywacji dostępu do usługi po odnotowaniu płatności na koncie Usługodawcy wynosi 7 dni roboczych.
 7. Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu danych identyfikacyjnych (login/adres e-mail) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik.
 8. Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika. Dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.
 9. Grupa Wydawnicza zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian i przerw technicznych, jednak nie dłużej niż jednorazowo przez 72 godziny. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas określony z możliwością jej automatycznego przedłużenia.
 11. Przedłużenie umowy o świadczenie usług elektronicznych na kolejny okres (kolejne 6 lub 12 miesięcy, w zależności od abonamentu, z którego Zamawiający aktualnie korzysta) następuje automatycznie, jeżeli Zamawiający nie złoży oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia umowy co najmniej 14 dni przed upływem terminu jej obowiązywania.

 

VII. PŁATNOŚĆ I ABONAMENTY

 1. Cena abonamentu wynosi:
  1. 2999 zł netto za okres 6 miesięcy,
  2. 3999 zł netto za okres 12 miesięcy.
 2. Grupa Wydawnicza zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowania cen promocyjnych dla wszystkich, bądź wybranych grup Użytkowników. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Grupy Wydawniczej dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz z wyżej wymienioną ceną. Informacja o ewentualnej zmianie ceny zostanie opublikowana na stronie głównej Serwisu.
 3. Dostęp do Serwisu jest płatny z góry za cały okres wybrany przy zamówieniu abonamentu.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu na okres wybrany w zamówieniu abonamentu.
 5. Po upływie okresu abonamentu, o ile Zamawiający nie złoży oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia umowy co najmniej 14 dni przed upływem terminu jej obowiązywania, abonament jest przedłużany o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu umożliwienia klientowi opłacenia faktury za kolejny okres abonamentowy oraz utrzymania ciągłości dostępu do Serwisu, możliwość pełnego korzystania z wszystkich funkcjonalności zostaje przedłużona o 14 dni.
 6. W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Usługodawcy. Niezapłacenie faktury za przedłużenie abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.
 7. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający ma możliwość wybrania jednego z dwóch sposobów płatności za zamówiony abonament:
  1. Faktura VAT - po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu udostępniana jest faktura w formacie PDF, którą można zapisać na dysku komputera i wydrukować. Faktura zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Usługodawcę, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną na fakturze VAT.
  2. Szybka płatność internetowa - autoryzacja kart płatniczych, eTransfery, oraz przelewy elektroniczne stanowią najpopularniejsze i najbezpieczniejsze formy płatności internetowych. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Po wybraniu tego sposobu płatności Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, gdzie należy wybrać konkretny typ płatności internetowych.
 8. Zarówno w przypadku płatności na podstawie faktury proforma, jak i w przypadku płatności internetowej oryginał opłaconej faktury wysyłany jest do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia.
 9. Aktywacja konta z limitem, o którym mowa w pkt V.2b niniejszego Regulaminu, następuje w oparciu o kod aktywacyjny.
 10. W celu aktywacji konta z limitem, należy podać prawidłowy numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, na który zostanie wysłana wiadomość SMS lub VMS zawierająca unikalny kod dostępu do serwisu. Kod ten, należy wpisać w odpowiednim polu formularza. Wiadomość z kodem aktywacyjnym wysyłana jest bezpłatnie.

 

VIII. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca za pośrednictwem serwisu świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na udostępnianiu i przesyłaniu w formie elektronicznej porad ekspertów oświatowych, gotowej dokumentacji, materiałów oraz funkcjonalności dla dyrektorów, kierowników oraz kadry nauczycielskiej w placówkach publicznych i niepublicznych.
 2. Czas oczekiwania na poradę ekspercką wynosi do 5 dni roboczych i liczony jest od momentu złożenia zapytania przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres oczekiwania na poradę ekspercką może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas uzyskania pisemnej interpretacji przepisów, dokonanej przez upoważnione do tego organy państwowe.
 3. Dokumentacja, materiały oraz funkcjonalności dostępne są dla Użytkowników przez okres trwania abonamentu.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku naruszenia przez Grupę Wydawniczą warunków świadczenia usług drogą elektroniczną wynikających z niniejszego Regulaminu oraz indywidualnych ustaleń, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamację można złożyć:
  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: bok@6pm.pl, w tytule wiadomości podając "Reklamacja – Instytut Wspomagania Oświaty ".
  2. w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Grupa Wydawnicza 6PM Spółka Jawna, Os. Wichrowe Wzgórze 21/90, 61-677 Poznań.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik poproszony zostanie o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego we wskazanym zakresie.
 5. Grupa Wydawnicza rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika wysyłana jest odpowiedź na reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Grupa Wydawnicza może wysłać odpowiedź na reklamację na inny adres e-mail, który zostanie wskazany przez Użytkownika.

 

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas określony 6 lub 12 miesięcy z możliwością jej automatycznego przedłużenia.
 2. Przedłużenie umowy o świadczenie usług elektronicznych na kolejny okres (kolejne 6 lub 12 miesięcy, w zależności od abonamentu, z którego Zamawiający aktualnie korzysta) następuje automatycznie, jeżeli Zamawiający nie złoży oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia umowy przed upływem terminu jej obowiązywania.
 3. Zamawiający może zrezygnować z automatycznego przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy, składając w tym celu oświadczenie nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie Zamawiającego dotarło do Usługodawcy w taki sposób, że Usługodawca mógł zapoznać się z jego treścią.
 4. Oświadczenie o rezygnacji z przedłużenia umowy powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 5. Oświadczenie o rezygnacji z przedłużenia umowy Zamawiający może złożyć w formie pisemnej na adres Grupy Wydawniczej, na numer faxu: (061) 671 21 03 lub na adres e-mail: bok@6pm.pl.
 6. Zamawiający w każdej chwili może zakończyć korzystanie z usług serwisu. W takim wypadku uiszczona opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

 

XI. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane, jeżeli transmitując dane:
  1. nie jest inicjatorem transmisji,
  2. nie wybiera odbiorcy danych, oraz
  3. nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli przechowywanie to ma na celu jedynie przeprowadzenie transmisji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Materiały publikowane w serwisie (porady ekspertów, dokumenty, informacje) nie stanowią źródła prawa i mają charakter jedynie informacyjny.
 5. Materiały publikowane w serwisie sporządzane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść w przypadku zmiany stanu prawnego.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników jedynie za szkodę wyrządzoną umyślnie.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych określa POLITYKA PRYWATNOŚCI stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również jest uprawniony do ich usunięcia z bazy administrowanej przez Grupę Wydawniczą.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu, Os. Wichrowe Wzgórze 21/90, 61-677 Poznań.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.iwspo.pl/strona/regulamin
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu po wcześniejszej publikacji na stronie głównej serwisu przewidywanych zmian oraz wysłaniu ich treści na adresy e-mail zarejestrowanych Użytkowników. Zmiana regulaminu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia opublikowania przewidywanych zmian.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Nazwa Instytut Wspomagania Oświaty, domena www.iwspo.pl oraz wszelkie materiały znajdujące się w serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela serwisu jest zabronione. Wszystkie udostępnione materiały i treści służyć mogą jedynie potrzebom wewnętrznym placówki. Nie mogą stanowić przedmiotu pośrednictwa ani sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
 5. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, naruszający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 3000 zł za każdy przypadek naruszenia.
 6. Serwis powstał oraz działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Usługodawca oraz Zamawiający poinformują się wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.
 8. Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 9. Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Grupę Wydawniczą z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 10. Grupa Wydawnicza nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Grupa Wydawnicza wysyła powiadomienia do Zamawiającego. W szczególności dotyczy to powiadomień o obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej.
 11. Grupa Wydawnicza nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 12. Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać danych dostępowych do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.
 13. Zgodnie z art. 106k ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, NIP) Usługodawca koryguje, akceptując noty korygujące wystawiane przez Zamawiającego.
 14. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 15. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2014 r.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Grupa Wydawnicza 6PM Drzewieccy Sp.j.
Os. Wichrowe Wzgórze 21/90
61-677 Poznań
tel.: (61) 671 21 00
fax: (61) 671 21 03
e-mail: bok@6pm.pl